Gunakan Perjanjian

Gunakan Perjanjian

Fasal cepat


【Baca dengan teliti】 Anda harus membaca perjanjian berikut dengan teliti sebelum anda mengklik setuju dalam proses pendaftaran Rangkaian Maklumat Malaysia. Sila baca dengan teliti dan fahami sepenuhnya klausa yang berkaitan dalam perjanjian, termasuk:

1. Perjanjian dengan anda mengenai syarat pengecualian atau had tanggungjawab;

2. Bersetuju dengan anda mengenai syarat-syarat pemakaian undang-undang dan bidang kuasa;

3. Istilah penting lain yang ditandai dengan huruf tebal atau bergaris bawah.


Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai perjanjian tersebut, anda boleh menghubungi khidmat pelanggan di laman web Rangkaian Maklumat Malaysia.


[Peringatan Khas] Apabila anda mengisi maklumat seperti yang diminta di halaman pendaftaran, membaca dan menyetujui perjanjian tersebut, dan menyelesaikan semua prosedur pendaftaran, ini bermaksud bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima semua isi perjanjian tersebut sepenuhnya. Sekiranya anda mempunyai perselisihan dengan Malaysia Information Network kerana perkhidmatan platform, "Perjanjian Perkhidmatan Rangkaian Maklumat Malaysia" akan berlaku. Sekiranya anda mempunyai perselisihan dengan pengguna lain selama penggunaan perkhidmatan platform, itu harus ditangani sesuai dengan perjanjian yang dicapai antara anda dan pengguna lain.


Dalam proses membaca perjanjian, jika anda tidak bersetuju dengan perjanjian yang relevan atau mana-mana syaratnya, anda harus segera menghentikan proses pendaftaran.


Rangkaian Maklumat Malaysia akan memberi anda perkhidmatan yang anda nikmati sesuai dengan syarat dan syarat berikut. Sila baca dan patuhi dengan teliti.


Selamat datang ke Rangkaian Maklumat Malaysia. Sebelum anda menggunakan perkhidmatan Rangkaian Maklumat Malaysia, sila baca dan patuhi perjanjian perkhidmatan ini. Terma dan syarat yang dinyatakan dalam perjanjian ini berlaku untuk penggunaan maklumat yang anda berikan oleh Rangkaian Maklumat Malaysia (B- TO-B) Pelbagai alat dan perkhidmatan untuk perdagangan dan komunikasi di e-market (selanjutnya disebut sebagai "perkhidmatan").


1. Terima syarat


Memasuki Rangkaian Maklumat Malaysia dengan cara apa pun bermaksud bahawa anda telah membaca, memahami dan menyetujui sepenuhnya bahawa anda telah membuat perjanjian ini dengan Rangkaian Maklumat Malaysia, dan anda akan terikat dengan terma dan syarat perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "syarat" ).


Rangkaian Maklumat Malaysia berhak mengubah "syarat" pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. Sekiranya terdapat perubahan pada "Syarat", Jaringan Maklumat Malaysia akan membuat perubahan di laman web rasminya dan menyoroti pindaannya. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan perubahan yang berkaitan, anda mesti berhenti menggunakan "perkhidmatan". Setelah "syarat" yang disemak diterbitkan di laman web rasmi Maklumat Malaysia, ia akan berkuatkuasa serta merta. Setelah anda terus menggunakan "layanan", ini berarti anda telah menerima "syarat" yang telah disemak semula. Sekiranya berlaku perselisihan antara anda dan Jaringan Maklumat Malaysia, perjanjian perkhidmatan akan berlaku. Kecuali dinyatakan sebaliknya, kandungan baru yang memperluas ruang lingkup "perkhidmatan" atau meningkatkan fungsinya terikat dengan perjanjian ini.


Kandungan perjanjian perkhidmatan ini merangkumi badan utama perjanjian dan semua pelbagai peraturan yang telah diterbitkan atau akan diterbitkan oleh Rangkaian Maklumat Malaysia. Semua peraturan adalah bahagian tidak terpisahkan dari perjanjian dan mempunyai kesan undang-undang yang sama dengan badan perjanjian. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan pelbagai peraturan Rangkaian Maklumat Malaysia, tangguhkan penggunaannya. Sekiranya anda terus menggunakannya, anda akan dianggap telah menyetujui secara tersirat untuk Berbagai peraturan yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan.


2. Syarat untuk menggunakan Rangkaian Maklumat Malaysia


Apabila anda melengkapkan proses pendaftaran atau menggunakan perkhidmatan dengan cara lain yang dibenarkan oleh Rangkaian Maklumat Malaysia, anda seharusnya menjadi orang semula jadi, orang undang-undang atau organisasi lain yang mempunyai kemampuan dan kapasiti hak sivil sepenuhnya sesuai dengan tingkah laku sipil yang anda jalani. Sekiranya anda tidak mempunyai kelayakan subjek yang disebutkan di atas, jangan gunakan perkhidmatan ini, jika tidak, anda dan penjaga anda akan menanggung semua akibat yang disebabkan oleh ini, dan Malaysia Information Network berhak untuk membatalkan atau membekukan akaun anda dan menuntut pampasan daripada anda dan penjaga anda. Sekiranya anda mewakili syarikat atau entiti undang-undang lain untuk mendaftar di Rangkaian Maklumat Malaysia, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak menjadikan syarikat atau entiti undang-undang tersebut tunduk pada "syarat" perjanjian ini.


Rangkaian Maklumat Malaysia boleh pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan, mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menolak atau menghentikan pemberian "perkhidmatan" kepada unit atau individu mana pun. "Perkhidmatan" tidak akan diberikan kepada anggota rangkaian maklumat Malaysia yang kelayakannya telah ditamatkan sementara atau kekal. Maklumat Malaysia juga berhak untuk mengubah atau menghentikan sebahagian atau semua "perkhidmatan" buat sementara waktu atau selama-lamanya tanpa pemberitahuan bertulis terlebih dahulu.


3. Yuran


Maklumat Malaysia berhak untuk mengenakan bayaran "perkhidmatan".


Anda bertanggungjawab untuk semua perbelanjaan kena cukai yang ditanggung oleh anda untuk transaksi, mendapatkan perkhidmatan berbayar dari Rangkaian Maklumat Malaysia, atau menghubungi pelayan Rangkaian Maklumat Malaysia, serta perkakasan, perisian, komunikasi, perkhidmatan rangkaian dan perbelanjaan lain yang berkaitan.


4. Laman web Rangkaian Maklumat Malaysia hanya digunakan sebagai platform untuk mendapatkan maklumat


Melalui perkhidmatan platform yang disediakan oleh Information Malaysia, anda dapat menerbitkan maklumat transaksi, meminta maklumat produk dan perkhidmatan, mencapai niat transaksi dan melakukan transaksi, menilai anggota lain, mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan oleh Information Malaysia, dan menggunakan perkhidmatan maklumat lain di Information Malaysia. perkhidmatan teknikal.


Rangkaian Maklumat Malaysia hanya berfungsi sebagai platform bagi pengguna untuk mencari objek transaksi, merundingkan transaksi barang dan perkhidmatan, dan memperoleh berbagai jenis informasi perkhidmatan yang berkaitan dengan perdagangan. Maklumat Malaysia tidak terlibat dalam hubungan hukum dan perselisihan hukum yang timbul dari transaksi antara pengguna, dan tidak akan dan tidak dapat terlibat dalam transaksi pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Di samping itu, anda harus ingat bahawa risiko berurusan dengan orang yang melakukan penipuan adalah objektif. Information Malaysia berharap anda akan berhati-hati dan menggunakan akal apabila menggunakan perkhidmatan yang diberikan oleh Information Malaysia.


Maklumat Malaysia tidak dapat mengawal dan tidak dapat menjamin kualiti, prestasi, keselamatan atau kesahan item yang terlibat dalam transaksi, keaslian atau ketepatan maklumat perniagaan, dan juga tidak menjamin bahawa pihak-pihak dalam transaksi tersebut akan melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian perdagangan kebolehan. Maklumat Malaysia tidak boleh dan tidak akan mengawal sama ada pihak dalam urus niaga tersebut dapat melaksanakan kewajipan kontrak mereka. Setelah memperoleh maklumat di platform Rangkaian Maklumat Malaysia, Rangkaian Maklumat Malaysia tidak mengambil bahagian dalam transaksi antara anda dan rakan dagang, dan tidak memikul tanggungjawab jaminan kecacatan dan jaminan pemilikan. Semua pertikaian akan diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri dan memikul tanggungjawab undang-undang secara bebas.


5. Maklumat dan barang anda untuk dijual


"Maklumat anda" merangkumi maklumat yang anda berikan kepada Rangkaian Maklumat Malaysia atau pengguna lain dalam proses pendaftaran, perdagangan atau penyenaraian item, pada setiap kesempatan maklumat awam atau melalui borang e-mel apa pun, termasuk data, teks, perisian, muzik, Bunyi, foto , gambar, gambar, perkataan atau bahan lain. Anda harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk "maklumat anda", dan Information Malaysia hanya berfungsi sebagai saluran pasif untuk anda menerbitkan dan menerbitkan "maklumat anda" dalam talian. Namun, jika Malaysia Information Network percaya bahawa "maklumat anda" boleh menjadikan Malaysia Information Network memikul tanggungjawab undang-undang atau moral, atau boleh menyebabkan Malaysia Information Network (keseluruhan atau sebahagian) kehilangan perkhidmatan penyedia perkhidmatan Internet atau pembekal lain, Or jika anda gagal masuk atau masuk ke laman web sekali lagi dalam had masa yang ditentukan oleh Rangkaian Maklumat Malaysia, syarikat boleh memutuskan untuk mengambil tindakan yang difikirkan perlu atau sesuai oleh syarikat untuk "maklumat anda", termasuk tetapi tidak terhad kepada memadam maklumat tersebut. Anda dengan ini menjamin bahawa anda mempunyai semua hak atas "maklumat anda" yang diserahkan kepada Rangkaian Maklumat Malaysia, termasuk hak harta intelek yang lengkap. Anda mengesahkan bahawa InfoMalaysia tidak mempunyai tanggungjawab untuk menentukan atau menentukan maklumat yang anda serahkan kepada InfoMalaysia yang harus dilindungi, dan InfoMalaysia tidak mempunyai tanggungjawab untuk pengguna lain yang menikmati "perkhidmatan" menggunakan "maklumat anda".


5.1 Kewajipan Pendaftaran


Sekiranya anda mendaftar di laman web Rangkaian Maklumat Malaysia, anda bersetuju untuk:


(a) Berikan maklumat yang benar, tepat, lengkap dan terkini mengenai anda atau organisasi anda mengikut kehendak borang maklumat keahlian yang diterbitkan di laman web Rangkaian Maklumat Malaysia;


(b) Menyelenggara dan mengemas kini maklumat ahli tepat pada masanya untuk menjadikannya benar, tepat, lengkap dan menggambarkan keadaan semasa. Sekiranya anda memberikan maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak lengkap atau tidak dapat menggambarkan keadaan semasa, atau Rangkaian Maklumat Malaysia mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut tidak benar, tidak tepat, tidak lengkap, atau tidak menggambarkan keadaan semasa, Rangkaian Maklumat Malaysia berhak untuk menangguhkan Atau menghentikan status pendaftaran dan maklumat ahli anda, dan menolak anda menikmati semua atau sebahagian daripada "perkhidmatan" yang disediakan oleh Malaysia Information Network pada masa ini atau masa depan. Malaysia Information Network tidak bertanggungjawab terhadap perkara ini, dan anda akan menanggung akibat langsung atau tidak langsung daripadanya. Kerugian dan akibat buruk.


(c) Sekiranya anda atas nama syarikat atau subjek undang-undang bukan individu lain untuk mendaftar dan menikmati "perkhidmatan" di Rangkaian Maklumat Malaysia, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak untuk menundukkan syarikat atau undang-undang bukan individu lain tertakluk kepada syarat-syarat perjanjian ini "Sekatan, sekiranya berlaku perselisihan, anda dan syarikat atau entiti undang-undang bukan individu lain harus berunding atau menyelesaikan dengan proses pengadilan, dan Malaysia Information Network dikecualikan dari sebarang tanggungjawab yang berkaitan dengan ini.


Anda dengan ini memberi kebenaran secara tegas bahawa, apabila maklumat akaun anda berjaya didaftarkan, anda telah membenarkan Malaysia Information Network untuk mendedahkannya kepada Malaysia Information Network dan pada masa yang sama membenarkan Malaysia Information Network untuk menggunakannya, supaya anda dapat menggunakan perkhidmatan Maklumat Malaysia Rangkaian dengan lebih senang.


Anda harus mendaftar. Pendaftaran yang tidak betul bermaksud pengguna menggunakan perisian, program, dan lain-lain, untuk mendaftarkan akaun dalam jumlah besar, menerbitkan maklumat, dan tingkah laku lain yang menghalang urutan operasi Rangkaian Maklumat Malaysia. Bagi ahli yang disyaki pendaftaran tidak betul yang dikesan oleh Information Malaysia, rangkaian maklumat akan mengambil amaran, larangan, pengesahan identiti, sekatan pembuatan kedai, sekatan untuk memesan perkhidmatan yang berkaitan dengan laman web, sekatan untuk menghantar surat stesen, sekatan penerbitan barang, sekatan pada log masuk laman web, bergantung pada keadaan. Dan langkah kawalan lain.


5.2 Nama, kata laluan dan kerahsiaan pendaftaran ahli


Nama pendaftaran ahli dan nama akaun pengguna yang anda daftarkan dan gunakan tidak akan mempunyai keadaan berikut:


(a) Pelanggaran Perlembagaan atau undang-undang dan peraturan.


(b) membahayakan keamanan, mengungkapkan rahsia, menumbangkan kuasa politik, dan merosakkan perpaduan.


(c) Kerosakan kehormatan dan kepentingan, kerosakan kepentingan awam.


(d) Menghasut kebencian etnik, diskriminasi etnik, dan merosakkan perpaduan etnik.


(e) Menghancurkan dasar agama dan mempromosikan budaya dan kepercayaan karut.


(f) Menyebarkan khabar angin, mengganggu ketenteraman sosial, dan menjejaskan kestabilan sosial.


(g) Menyebarkan cabul, pornografi, blogging, keganasan, pembunuhan, keganasan, atau menghasut jenayah.


(h) Menghina atau memfitnah orang lain, melanggar hak dan kepentingan orang lain yang sah.


(i) Mengandungi isi lain yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan pentadbiran.


Anda boleh menetapkan nama pengguna atau nama panggilan pengguna untuk akaun anda, tetapi nama pengguna atau nama panggilan pengguna yang anda tetapkan tidak boleh melanggar atau disyaki melanggar hak dan kepentingan orang lain yang sah. Sekiranya nama pengguna atau nama panggilan pengguna yang Anda tetapkan dicurigai melanggar hak undang-undang orang lain atau melanggar undang-undang dan peraturan, Malaysia Information Network berhak untuk menghentikan penyediaan perkhidmatan kepada anda dan membatalkan akaun anda. Setelah akaun dibatalkan, nama pengguna yang sesuai akan terbuka kepada pengguna lain yang sah untuk mendaftar dan menggunakan.


Semasa proses pendaftaran, anda akan memilih nama dan kata laluan pendaftaran ahli. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan nama dan kata laluan pendaftaran ahli anda, dan anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah nama dan kata laluan pendaftaran ahli anda. Anda bersetuju:


(a) Sekiranya ada orang yang menggunakan nama atau kata laluan pendaftaran ahli anda tanpa kebenaran, atau keadaan lain yang melanggar peraturan kerahsiaan, anda akan segera memberitahu Rangkaian Maklumat Malaysia.Jika anda gagal memberitahu Jaringan Maklumat Malaysia dalam masa dan menyebabkan kerugian lebih lanjut , anda bertanggungjawab atas kerugian tersebut, dan oleh itu Rangkaian Maklumat Malaysia dikecualikan daripada tanggungjawab;


(b) Pastikan bahawa anda meninggalkan laman web dengan langkah yang betul pada akhir setiap tempoh dalam talian. Rangkaian Maklumat Malaysia tidak dan tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan anda untuk mematuhi ketentuan perenggan ini.


Anda faham bahawa akan mengambil masa yang munasabah bagi Information Malaysia untuk mengambil tindakan atas permintaan anda. Information Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap akibat (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian anda) yang telah berlaku sebelum tindakan tersebut diambil. Kecuali ada peruntukan undang-undang atau keputusan kehakiman, dan dengan persetujuan Rangkaian Maklumat Malaysia, nama masuk, nama panggilan dan kata laluan anda tidak boleh dipindahkan, dihadiahkan atau diwarisi dengan cara apa pun (kecuali hak harta yang berkaitan dengan akaun).


5.3 Peraturan mengenai data anda


Anda bersetuju bahawa "maklumat anda" dan "item" apa pun yang anda berikan untuk urus niaga di laman web Rangkaian Maklumat Malaysia (secara meluas merujuk kepada semua yang boleh diperdagangkan secara sah, ketara atau tidak berwujud, dan wujud dalam pelbagai bentuk Barang tertentu, atau hak atau kepentingan tertentu , atau bil atau sekuriti tertentu, atau perkhidmatan atau tingkah laku tertentu. Istilah "barang" dalam perjanjian ini merangkumi maksud ini):


Tidak akan ada penipuan, dan tidak ada kaitan dengan pemalsuan atau pencurian;


b. Ini tidak akan melanggar hak milik pihak ketiga terhadap barang tersebut, atau hak cipta, hak, hak cap dagang, rahsia perdagangan atau hak harta intelek lain, hak privasi, hak reputasi dan hak undang-undang lain yang dinikmati oleh orang lain;


c. Tidak akan melanggar undang-undang, peraturan, tata cara atau peraturan (termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang, peraturan, tata cara atau peraturan tentang mengatur manajemen ekspor, kuota perdagangan, melindungi hak pengguna, persaingan anti-tidak adil atau iklan palsu);


d. Tidak akan mengandungi fitnah (termasuk fitnah komersial), intimidasi haram atau gangguan haram;


e. Tidak akan mengandungi kandungan lucah atau lucah kanak-kanak;


f. Tidak akan mengandungi virus yang sengaja memusnahkan, mengganggu secara berniat jahat, memintas secara rahsia atau menyerang sistem, data atau maklumat peribadi, program sabotaj tersembunyi, cacing komputer, bom program berjangka atau program komputer lain;


g. Ia tidak akan berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan barang atau perkhidmatan berikut, atau mengandungi keterangan mengenai barang atau perkhidmatan berikut:


(1) Barang atau perkhidmatan yang dilarang di bawah perjanjian ini;


(2) Anda tidak berhak untuk menyambung atau memasukkan barang atau perkhidmatan.


Di samping itu, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:


(1) Gunakan "perkhidmatan" sehubungan dengan surat berantai, sejumlah besar e-mel rawak, e-mel spam, atau maklumat yang disalin atau berlebihan;


(2) Gunakan "perkhidmatan" untuk mengumpulkan alamat e-mel dan maklumat orang lain tanpa persetujuan orang lain; atau menggunakan "perkhidmatan" untuk membuat alamat e-mel palsu, atau menggunakan borang lain untuk berusaha mengenal pasti identiti pengirim atau sumber maklumat Menyesatkan orang lain.


(3) Item lain yang merosakkan keselamatan transaksi Rangkaian Maklumat Malaysia, reputasi laman web atau item yang dilarang dari Rangkaian Maklumat Malaysia.


5.4 Barang terlarang


Anda tidak dibenarkan menerbitkan atau membeli atau menjual item atau item berikut yang mengandungi maklumat berikut di Rangkaian Maklumat Malaysia atau melalui Rangkaian Maklumat Malaysia:


(a) Gunakan istilah bahasa atau ungkapan mutlak pada pembungkusan produk atau halaman promosi, termasuk tetapi tidak terhad kepada perbendaharaan kata berikut: tinggi (X), gred, bagus, teratas, berkualiti tinggi, jenama, unik, ,, juara penjualan +, Tawar-menawar memburu, alat, tinggi, pertama di negara ini, ekstrim, pilihan pertama, belum pernah terjadi sebelumnya, mutlak, dunia, puncak, puncak, penemuan, maju, dan lain-lain;


(b) Gunakan tanda dagang, nama jenama, dan corak terkenal pada pembungkusan produk atau halaman promosi;


(c) Bendera kebangsaan, lambang kebangsaan, lagu kebangsaan, bendera tentera, lambang tentera, atau lagu ketenteraan tidak boleh digunakan atau digunakan dalam bentuk tersembunyi pada pembungkusan produk atau halaman promosi; tidak boleh digunakan atau menyamar atas nama organ dan kakitangan organ;


(d) Tidak boleh mengandungi kandungan lucah, pornografi, blog, khurafat, keganasan, atau kekerasan; ia juga tidak boleh mengandungi kandungan etnik, kaum, agama, atau diskriminasi gender;


(e) Iklan untuk rawatan perubatan, produk, peralatan perubatan, dan makanan kesihatan tidak boleh menggunakan jurucakap iklan untuk cadangan dan pensijilan; kanak-kanak di bawah umur sepuluh tahun tidak boleh digunakan sebagai jurucakap iklan;


(f) Data, statistik, hasil tinjauan, abstrak, petikan dan sebut harga lain yang digunakan dalam iklan hendaklah benar dan tepat, dan sumbernya harus ditunjukkan. Sekiranya kandungan petikan mempunyai ruang lingkup permohonan dan tempoh sah, ia harus dinyatakan dengan jelas;


(g) Apabila pengendali perniagaan melakukan aktiviti promosi dengan membandingkan harga dengan pengendali perniagaan atau format penjualan lain, ia mesti menunjukkan maksud harga yang dibandingkan dengan tepat dan dapat membuktikan bahawa harga yang ditandakan untuk dibandingkan adalah benar dan sah. Jika tidak, ia merupakan penipuan harga;


(h) Item yang dilarang atau dibatasi oleh undang-undang, peraturan, tata cara atau peraturan;


(i) Maklumat Malaysia menganggap item yang harus dilarang atau tidak sesuai untuk jual beli melalui Rangkaian Maklumat Malaysia.


5.5 Peraturan untuk menerbitkan iklan Internet


Iklan komersial yang secara langsung dan tidak langsung mempromosikan barang atau perkhidmatan melalui media Internet seperti laman web, laman web, dan aplikasi Internet, dalam bentuk teks, gambar, audio, video, atau bentuk lain, adalah semua iklan Internet.


Anda akan bertanggungjawab ke atas keaslian dan kesahihan kandungan iklan Internet yang relevan yang diterbitkan melalui Rangkaian Maklumat Malaysia (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat produk, ruang pameran, dll.), Dan maklumat pengiklanan tersebut hendaklah dikenal pasti dan ditandakan dengan jelas dengan "Iklan" Information Malaysia, sebagai penyedia perkhidmatan maklumat Internet yang menyediakan perkhidmatan maklumat, tidak bertanggung jawab atas perilaku pengiklanan Internet yang disebutkan di atas oleh pengguna.Namun, jika Information Malaysia mendapati bahawa pengguna menerbitkan iklan haram melalui Rangkaian Maklumat Malaysia, Rangkaian Maklumat Malaysia akan mengambil langkah terhadap pengguna.Namun, ini tidak terbatas pada menangani langkah-langkah seperti menghapus maklumat, melarang penerbitan, menyekat hak akaun, dan hingga akun ditutup.


5.6 Penjualan dan promosi barang dan / atau perkhidmatan


Anda harus mematuhi prinsip itikad baik, memastikan bahawa maklumat barang dan / atau perkhidmatan yang anda terbitkan adalah benar, sesuai dengan barang dan / atau perkhidmatan yang sebenarnya anda jual, dan dengan sungguh-sungguh memenuhi janji transaksi anda semasa proses transaksi. Anda harus menjaga ketertiban persaingan yang sihat di pasaran platform Rangkaian Maklumat Malaysia, dan tidak boleh merendahkan atau memfitnah pesaing, dan tidak boleh mengganggu sebarang transaksi dan aktiviti yang dilakukan di platform Rangkaian Maklumat Malaysia, atau mengganggu atau cuba mengganggu yang normal pengoperasian platform Rangkaian Maklumat Malaysia dengan cara apa pun.


5.7 Pernyataan dan jaminan pembekal


(1) Mematuhi syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh Information Malaysia, dan memberikan informasi pendaftaran yang benar, sah, tepat dan berkesan kepada Information Malaysia, dan menjamin kesahihan alamat e-mel, nombor kontak, alamat kontak, kode pos, dll. Keselamatan dan keselamatan, untuk memastikan bahawa Rangkaian Maklumat Malaysia dan pengguna lain dapat menghubungi mereka sendiri melalui maklumat hubungan yang disebutkan di atas. Pada masa yang sama, pembekal juga diwajibkan untuk mengemas kini maklumat pendaftaran yang relevan pada masa maklumat yang benar-benar berubah.


(2) Ia berjanji untuk mematuhi perjanjian ini dan semua peraturan dan prosedur yang diterbitkan di Rangkaian Maklumat Malaysia.


(3) Ia memiliki hak hukum untuk menyimpulkan perjanjian ini dan menggunakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Malaysia Information Network.


(4) Semua informasi yang diterbitkan di Jaringan Maklumat Malaysia adalah benar dan tepat, dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan dan peraturan Jaringan Maklumat Malaysia.


(5) Memiliki hak penjualan sah dan hak kekayaan intelektual untuk produk yang terlibat dalam maklumat produk yang diterbitkan di Rangkaian Maklumat Malaysia.


(6) Ini menjamin bahawa semua tindakan yang dilaksanakan ketika menggunakan layanan mematuhi undang-undang, peraturan dan peraturan serta peraturan yang relevan dari Malaysia Information Network, serta berbagai kepentingan masyarakat sosial dan etika masyarakat. Sekiranya ada akibat undang-undang yang berlaku kerana pelanggaran, pembekal secara bebas akan memikul semua tanggungjawab undang-undang yang sesuai dengan namanya sendiri.


(7) Ia bersetuju untuk tidak menggunakan data komersial di Rangkaian Maklumat Malaysia secara komersial, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaannya di laman web Jaringan Maklumat Malaysia dengan menyalin, menyebarkan atau mendedahkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Malaysia Rangkaian Maklumat. Segala maklumat yang ditunjukkan oleh pengguna lain.


(8) Ia berjanji untuk memiliki hak dan kelayakan hukum untuk mengunggah dan menjual informasi penjualan produk yang relevan ke Rangkaian Maklumat Malaysia, dan tindakan di atas tidak merupakan pelanggaran hak dan kepentingan hukum pihak ketiga mana pun, termasuk tetapi tidak terbatas kepada hak harta intelektual pihak ketiga, hak harta, dan lain-lain, Sekiranya Rangkaian Maklumat Malaysia mengalami tuntutan, litigasi atau tanggungjawab pihak ketiga kerana tindakannya, ia akan memikul tanggungjawab yang sama dan mengecualikan Rangkaian Maklumat Malaysia dari tanggungjawab.


(10) Ia berjanji untuk tidak menggunakan kata kunci jenama tidak sah dalam produk terbitannya.


(11) Ia berjanji untuk tidak mengganggu pesanan pasar, termasuk tetapi tidak terbatas pada, dengan cara apa pun, dengan sengaja memintas berbagai peraturan atau langkah-langkah kawalan pasar Jaringan Maklumat Malaysia, atau memperoleh dan menggunakan maklumat rasmi atau pihak ketiga Malaysia Rangkaian Maklumat dengan cara yang tidak betul.Kelakuan sumber dan kepentingan perkhidmatan. Sekiranya berlaku pelanggaran, Jaringan Maklumat Malaysia berhak untuk membatalkan sumber rasmi, faedah perkhidmatan dan / atau menghentikan kelayakan perkhidmatan yang sesuai yang diperoleh dan digunakan dengan cara yang tidak betul.


Sekiranya Malaysia Information Network mendapati bahawa pembekal telah melanggar pernyataan dan jaminan di atas, Malaysia Information Network mempunyai hak untuk membatalkan kedai perniagaannya yang terdaftar tanpa pemberitahuan, dan berhak menuntut pembekal untuk menanggung tanggungjawab pampasan yang sesuai.


6. Hak untuk menggunakan lesen yang diberikan oleh anda


Anda memberi Malaysia Information Network dan afiliasinya hak penggunaan lesen global, berkekalan, dan percuma (dan hak untuk membenarkan semula hak ini di pelbagai peringkat), dan Malaysia Information Network dan afiliasinya mempunyai hak (semua atau sebahagian) penggunaan, salinan, mengubahsuai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemahkan, menyebarkan, melaksanakan dan memaparkan "maklumat anda" atau membuat karya terbitannya, dan / atau dalam bentuk apa pun, media atau teknologi yang kini diketahui atau dikembangkan pada masa akan datang Untuk memasukkan "maklumat anda" dalam karya lain.


7. Privasi


Walaupun ada hak untuk menggunakan izin seperti yang ditentukan dalam Pasal 6, perlindungan privasi Anda adalah prinsip dasar Informasi Malaysia. Untuk alasan ini, Informasi Malaysia juga akan menggunakan "maklumat Anda" sesuai dengan pernyataan privasi Jaringan Maklumat Malaysia .


Semua syarat Penyata Privasi Rangkaian Maklumat Malaysia adalah sebahagian daripada perjanjian ini, jadi anda mesti membacanya dengan teliti. Harap maklum bahawa setelah anda secara sukarela mendedahkan "maklumat anda" di Rangkaian Maklumat Malaysia, maklumat tersebut mungkin diperoleh dan digunakan oleh orang lain.


8. Prosedur Transaksi


8.1 Menambah entri penerangan produk


Penerangan produk adalah keterangan lain yang anda berikan, seperti keterangan teks, gambar dan foto yang dipaparkan di laman web Rangkaian Maklumat Malaysia, yang dapat berupa:


(a) Penerangan mengenai produk yang anda miliki dan ingin jual;


(b) Penerangan mengenai produk yang anda cari.


Anda boleh menerbitkan sebarang jenis keterangan produk di laman web Rangkaian Maklumat Malaysia, atau menerbitkan kedua-dua jenis pada masa yang sama, dengan syarat anda mesti mengklasifikasikan keterangan produk ini ke dalam kategori yang betul.


Rangkaian Maklumat Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan atau keaslian keterangan produk.


8.2 Rundingan mengenai urus niaga

    Pihak-pihak dalam urus niaga tersebut berunding antara satu sama lain dengan menerangkan dengan jelas pertanyaan dan pengembalian di laman web Rangkaian Maklumat Malaysia. Setelah kedua-dua pihak menerima pertanyaan atau mengembalikan pesanan, pengguna Rangkaian Maklumat Malaysia yang terlibat wajib menyelesaikan transaksi. Kecuali dalam keadaan khas (seperti pengguna yang membuat perubahan besar setelah anda menghantar pertanyaan, atau keterangan item perlu menjelaskan kesalahan input teks, atau anda gagal mengesahkan identiti pengguna yang terlibat dalam transaksi, dll. .), siasatan dan Tiada janji dapat ditarik balik.


8.3 Mengendalikan pertikaian transaksi


(a) Rangkaian Maklumat Malaysia tidak terlibat dalam hubungan hukum dan perselisihan hukum yang timbul dari transaksi antara pengguna, dan tidak akan dan tidak dapat terlibat dalam transaksi antara kedua-dua pihak dalam transaksi tersebut. Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan satu atau lebih pengguna, atau dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang perkhidmatannya anda peroleh melalui Rangkaian Maklumat Malaysia, anda dikecualikan dari Rangkaian Maklumat Malaysia (dan ejen dan pekerja Rangkaian Maklumat Malaysia) kerana pertikaian tersebut. untuk sebarang tuntutan, tuntutan, kerosakan, dan aspek lain dari pelbagai jenis dan sifat yang timbul daripada pertikaian atau yang berkaitan dengan pertikaian tersebut dalam apa jua aspek.


(b) Apabila anda mempunyai perselisihan dengan pengguna lain kerana transaksi semasa transaksi dalam talian Maklumat Malaysia dan meminta maklumat dari Rangkaian Maklumat Malaysia untuk pengantaraan, setelah ditinjau, Rangkaian Maklumat Malaysia berhak untuk melakukan mediasi dan menghadapinya sesuai dengan publisitas peraturan. Oleh kerana Malaysia Information Network adalah institusi bukan kehakiman, anda memahami dan mengakui sepenuhnya bahawa kemampuan Malaysia Information Network untuk mengenal pasti bukti dan menangani pertikaian adalah terhad, dan menerima pertikaian transaksi sepenuhnya berdasarkan kepercayaan anda. Tidak ada jaminan bahawa hasil penyelesaian pertikaian akan memenuhi jangkaan anda. Juga tidak bertanggungjawab terhadap hasil penyelesaian perselisihan. Maklumat Malaysia mempunyai hak untuk memutuskan sama ada akan turut serta dalam perantaraan pertikaian.


(c) Maklumat Malaysia berhak untuk memberitahu anda mengenai keadaan melalui e-mel dan kaedah hubungan lain, dan memberitahu pihak lain tentang apa yang telah anda pelajari melalui e-mel, dll. Anda wajib bekerjasama dengan pekerjaan Maklumat Malaysia, jika tidak, Maklumat Malaysia mempunyai hak untuk melakukan. Hasilnya tidak menguntungkan anda.


(d) Jika dokumen undang-undang yang efektif mengesahkan bahawa pengguna telah melanggar undang-undang atau melanggar perjanjian ini, atau Malaysia Information Network menilai bahawa pengguna tersebut disyaki melanggar undang-undang atau perjanjian ini, Malaysia Information Network berhak untuk menerbitkan pengguna di laman web Rangkaian Maklumat Malaysia dalam bentuk penerbitan dalam talian Pelanggaran undang-undang dan menjatuhkan hukuman (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembatasan hak, penamatan perkhidmatan, dll.).


8.4 Gunakan akal


Rangkaian Maklumat Malaysia tidak boleh dan tidak cuba mengawal maklumat yang diberikan oleh pengguna lain melalui "perkhidmatan". Pada intinya, maklumat pengguna lain mungkin menyinggung perasaan, berbahaya atau tidak tepat, dan dalam beberapa kes mungkin mengandungi arahan pengenalan yang salah atau menambah arahan pengenalan secara palsu. Information Malaysia mahu anda berhati-hati dan menggunakan akal ketika menggunakan Information Malaysia.


9. Sistem Perdagangan


9.1 Jangan memanipulasi transaksi


Anda bersetuju untuk tidak menggunakan rakan sekutu (pelanggan bawahan atau pihak ketiga) yang membantu mencapai penipuan atau penipuan untuk memanipulasi hasil rundingan komersial dengan pihak transaksi lain.


9.2 Keutuhan sistem


Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan sebarang peranti, perisian atau prosedur rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu operasi normal laman web Rangkaian Maklumat Malaysia atau sebarang transaksi yang dilakukan di Rangkaian Maklumat Malaysia. Anda tidak boleh mengambil beban yang tidak munasabah atau tidak besar pada struktur rangkaian Rangkaian Maklumat Malaysia. Anda tidak boleh mendedahkan kata laluan anda kepada pihak ketiga, atau berkongsi kata laluan anda dengan pihak ketiga, atau menggunakan kata laluan anda untuk tujuan yang tidak dibenarkan.


9.3 Maklum Balas


Anda tidak boleh mengambil tindakan yang boleh merosakkan integriti sistem maklum balas maklumat, seperti: menggunakan ID ahli kedua atau pihak ketiga untuk meninggalkan maklum balas positif untuk diri sendiri; menggunakan ID ahli kedua atau pihak ketiga untuk meninggalkan pengguna lain Maklum balas negatif (pengeboman data maklum balas); atau meninggalkan maklum balas negatif (maklum balas dikenakan secara jahat) apabila pengguna gagal melakukan tindakan tertentu di luar ruang lingkup transaksi.


9.4 Bukan untuk kegunaan komersial


Anda bersetuju bahawa anda tidak dibenarkan menggunakan sebarang maklumat untuk tujuan komersial, termasuk tetapi tidak terhad kepada menyalin maklumat yang dipaparkan di laman web Rangkaian Maklumat Malaysia dan menggunakannya untuk tujuan komersial tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Malaysia Information Network.


10. Penamatan Perkhidmatan atau Sekatan Akses


Anda bersetuju bahawa sekiranya Rangkaian Maklumat Malaysia tidak mengenakan bayaran kepada anda, Rangkaian Maklumat Malaysia boleh menentukan mengikut budi bicara mutlaknya atas sebarang sebab (termasuk tetapi tidak terhad kepada kepercayaan Rangkaian Maklumat Malaysia bahawa anda telah melanggar makna dan semangat literal perjanjian ini, atau bahawa anda tidak mematuhi Undang-Undang dalam makna dan semangat literal perjanjian ini, atau jika anda gagal log masuk ke laman web dengan akaun dan kata laluan anda selama lebih dari 365 hari) hentikan kata laluan, perkhidmatan (akaun) anda (atau mana-mana bahagian daripadanya), atau Anda menggunakan perkhidmatan ini, dan hapus dan buang "maklumat anda" yang anda kirimkan semasa penggunaan perkhidmatan tersebut.


Anda bersetuju bahawa sekiranya Malaysia Information Network mengenakan bayaran kepada anda, Malaysia Information Network akan melaksanakan tingkah laku penamatan perkhidmatan yang disebutkan di atas berdasarkan kecurigaan dan pemberitahuan sebelumnya. Pada masa yang sama, Information Malaysia mempunyai budi bicara mutlak untuk berhenti memberikan "perkhidmatan" atau bahagiannya pada bila-bila masa dengan atau tanpa pemberitahuan. Anda bersetuju bahawa langkah-langkah untuk menghentikan penggunaan "perkhidmatan" Anda sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini dapat dilaksanakan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan Anda mengakui dan setuju bahawa Rangkaian Maklumat Malaysia dapat dengan segera membatalkan akaun anda, atau membatalkan akaun anda dan Semua maklumat dan fail yang relevan dalam akaun anda mungkin melarang anda mengakses fail atau "perkhidmatan" lebih lanjut. Setelah akaun ditamatkan, Rangkaian Maklumat Malaysia tidak berkewajiban untuk menyimpan maklumat dalam atau berkaitan dengan akaun asal, atau meneruskan maklumat yang belum dibaca atau dikirim kepada anda atau pihak ketiga. Di samping itu, anda bersetuju bahawa Rangkaian Maklumat Malaysia tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga kerana menghentikan akses anda ke "perkhidmatan".


Anda berhak meminta pembatalan akaun anda dari Information Malaysia. Sekiranya diluluskan oleh Malaysia Information Network, Malaysia Information Network akan membatalkan akaun anda. Pada masa itu, hubungan kontrak anda dengan Malaysia Information Network berdasarkan perjanjian ini akan ditamatkan. Setelah akaun anda dibatalkan, Rangkaian Maklumat Malaysia tidak berkewajiban untuk menyimpan atau mendedahkan maklumat dalam akaun anda kepada anda, dan juga tidak wajib menyampaikan maklumat yang belum anda baca atau hantar kepada anda atau pihak ketiga.


Anda memahami dan bersetuju bahawa setelah penamatan hubungan kontrak anda dengan Malaysia Information Network:


(a) Rangkaian Maklumat Malaysia berhak untuk terus menyimpan maklumat anda.


(b) Jika anda melanggar undang-undang atau melanggar perjanjian ini dan / atau peraturan selama Anda menggunakan layanan ini, Malaysia Information Network masih boleh menuntut hak Anda sesuai dengan perjanjian ini.


(c) Hubungan antara anda dan pengguna lain kerana penggunaan perkhidmatan semasa anda menggunakan perkhidmatan ini tidak akan ditamatkan oleh penamatan perjanjian ini. Pengguna lain masih mempunyai hak untuk menuntut hak anda, dan anda harus terus laksanakan tanggungjawab anda mengikut komitmen anda.


11. Apakah akibat melanggar peraturan?


Tanpa mengehadkan langkah-langkah pemulihan yang lain, sekiranya berlaku salah satu daripada situasi berikut, Information Malaysia dapat segera mengeluarkan peringatan, menangguhkan sementara, menggantung atau menghentikan keahlian anda secara kekal, menghapus mana-mana maklumat anda yang ada, dan Maklumat lain yang anda paparkan di laman web:


(a) Anda melanggar perjanjian ini;


(b) Maklumat Malaysia tidak dapat mengesahkan atau mengesahkan maklumat yang anda berikan kepada Information Malaysia;


(c) Rangkaian Maklumat Malaysia percaya bahawa tindakan anda boleh menyebabkan anda, pengguna Rangkaian Maklumat Malaysia atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang memberikan perkhidmatan melalui Rangkaian Maklumat Malaysia atau Rangkaian Maklumat Malaysia untuk menanggung sebarang tanggungjawab undang-undang. Tanpa mengehadkan langkah-langkah pemulihan yang lain, jika anda didapati melakukan aktiviti penipuan yang melibatkan Rangkaian Maklumat Malaysia, Rangkaian Maklumat Malaysia boleh menggantung atau menghentikan akaun anda dan menjalankan tanggungjawab undang-undang anda.


Sekiranya maklumat yang anda terbitkan di platform Rangkaian Maklumat Malaysia merupakan pelanggaran kontrak atau melanggar hak pihak ketiga, Rangkaian Maklumat Malaysia boleh segera menghapus maklumat yang sesuai mengikut peraturan yang sesuai, menyekat proses, atau mengeluarkan produk anda dari rak dan mengawasi mereka.


Sekiranya tingkah laku anda di platform Rangkaian Maklumat Malaysia, atau tindakan yang memberi kesan kepada platform Rangkaian Maklumat Malaysia dan penggunanya walaupun tidak dilaksanakan di platform Rangkaian Maklumat Malaysia, merupakan pelanggaran kontrak atau pelanggaran hak dan kepentingan pihak ketiga pihak, Rangkaian Maklumat Malaysia boleh mengikuti peraturan yang sesuai Membatasi anda daripada menyertai aktiviti pemasaran dan menangguhkan penyediaan beberapa atau semua perkhidmatan kepada anda. Sekiranya tingkah laku anda merupakan pelanggaran kontrak yang mendasar, Rangkaian Maklumat Malaysia boleh merampas akaun anda dan menghentikan pemberian perkhidmatan kepada anda.


12. Perkhidmatan disediakan "sebagaimana adanya"


Information Malaysia akan berusaha sedaya upaya untuk menjadikan penggunaan laman web Information Malaysia anda menyeronokkan. Malangnya, Jaringan Maklumat Malaysia tidak dapat meramalkan masalah teknikal atau kesulitan lain pada bila-bila masa. Kesukaran tersebut boleh mengakibatkan kehilangan data atau gangguan perkhidmatan lain. Atas sebab ini, anda memahami dan bersetuju dengan jelas bahawa penggunaan "perkhidmatan" anda adalah atas risiko anda sendiri. "Perkhidmatan" disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia".


Jaringan Maklumat Malaysia dengan tegas menyatakan bahawa ia tidak membuat semua jaminan tersurat atau tersirat dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada jaminan mengenai kebolehpasaran, penerapan untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.


Maklumat Malaysia tidak menjamin kandungan berikut:


(a) "Perkhidmatan" akan memenuhi keperluan anda;


(b) "Perkhidmatan" tidak akan terganggu, dan tepat pada masanya, selamat dan tanpa kesalahan;


(c) Hasil yang mungkin diperoleh melalui penggunaan "perkhidmatan" akan tepat atau boleh dipercayai;


(d) Kualiti produk, perkhidmatan, bahan atau bahan lain yang anda beli atau dapatkan melalui "Perkhidmatan" akan memenuhi jangkaan anda.


Memuat turun atau mendapatkan bahan dalam bentuk lain melalui penggunaan "perkhidmatan" dilakukan oleh anda mengikut budi bicara anda sendiri, dan risiko yang berkaitan dengan ini ditanggung oleh anda. Untuk sebarang kerosakan pada sistem komputer anda yang berlaku semasa anda memuat turun sebarang bahan tersebut Anda akan bertanggungjawab atas kerosakan atau kehilangan data. Sebarang pendapat atau bahan lisan atau bertulis yang anda peroleh dari Rangkaian Maklumat Malaysia atau melalui atau dari "perkhidmatan" tidak akan memberikan jaminan yang tidak dinyatakan secara jelas dalam perjanjian ini.


13. Tanggungan


Anda memahami dan bersetuju dengan jelas bahawa Rangkaian Maklumat Malaysia tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang timbul daripada keadaan berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian keuntungan, muhibah, penggunaan, data, dan lain-lain atau kerosakan tidak ketara yang lain (tidak kira Adakah Malaysia Rangkaian Maklumat telah dimaklumkan mengenai kemungkinan kerosakan tersebut?):


(a) Penggunaan atau kegagalan untuk menggunakan "perkhidmatan";


(b) Kos mendapatkan barang dan perkhidmatan alternatif kerana pembelian atau pemerolehan barang, sampel, data, bahan atau perkhidmatan melalui atau dari "Perkhidmatan", atau penerimaan sebarang maklumat melalui atau dari "Perkhidmatan" atau kesimpulan sebarang transaksi;


(c) Akses atau ubah bahan atau data penghantaran anda tanpa persetujuan;


(d) Sebarang pernyataan pihak ketiga mengenai "perkhidmatan" atau tingkah laku mengenai "perkhidmatan";


(e) Apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan "perkhidmatan" yang disebabkan oleh sebab apa pun, termasuk kecuaian.


Rangkaian Maklumat Malaysia tidak dapat meramalkan masalah teknikal atau kesulitan lain pada bila-bila masa, dan kesulitan tersebut boleh mengakibatkan kehilangan data atau gangguan perkhidmatan lain. Untuk tujuan ini, anda memahami dan bersetuju dengan jelas bahawa penggunaan "perkhidmatan" anda adalah atas risiko anda sendiri, dan "perkhidmatan" diberikan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Rangkaian Maklumat Malaysia secara tegas menyatakan bahawa ia tidak membuat jaminan tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terbatas pada jaminan mengenai kebolehpasaran, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran. Maklumat Malaysia tidak menjamin kandungan berikut:


(a)> "Perkhidmatan" akan memenuhi keperluan anda;


(b) "Perkhidmatan" tidak akan terganggu, dan tepat pada masanya, selamat dan tanpa kesalahan;


(c) Hasil yang mungkin diperoleh melalui penggunaan "perkhidmatan" akan tepat atau boleh dipercayai;


(d) Kualiti produk, perkhidmatan, bahan atau bahan lain yang anda beli atau dapatkan melalui "Perkhidmatan" akan memenuhi jangkaan anda. Memuat turun atau mendapatkan bahan dalam bentuk lain melalui penggunaan "perkhidmatan" dilakukan oleh anda mengikut budi bicara anda sendiri, dan risiko yang berkaitan dengan ini ditanggung oleh anda. Untuk sebarang kerosakan pada sistem komputer anda yang berlaku semasa anda memuat turun sebarang bahan tersebut Anda akan bertanggungjawab atas kerosakan atau kehilangan data. Sebarang komen atau bahan lisan atau bertulis yang anda peroleh dari Rangkaian Maklumat Malaysia atau melalui atau dari "Perkhidmatan" tidak akan menghasilkan tanggungjawab jaminan yang tidak dinyatakan secara jelas dalam perjanjian ini.


Rangkaian Maklumat Malaysia hanya memberi anda perkhidmatan platform Rangkaian Maklumat Malaysia. Anda faham bahawa maklumat di platform Rangkaian Maklumat Malaysia dikeluarkan oleh pengguna sendiri, dan mungkin ada risiko dan kecacatan. Memandangkan fakta bahawa platform Rangkaian Maklumat Malaysia mempunyai ciri-ciri maklumat besar dan pemisahan maklumat dari objek fizikal dalam persekitaran rangkaian maklumat, Rangkaian Maklumat Malaysia tidak dapat mengkaji maklumat barang dan / atau perkhidmatan satu persatu, dan tidak dapat mengkaji kualiti barang dan / atau perkhidmatan yang terlibat dalam transaksi satu persatu., Keselamatan, kesahan, keaslian, dan ketepatan, anda harus menilai dengan berhati-hati.


14. Pampasan


Anda bersetuju bahawa kerana anda melanggar perjanjian ini atau dokumen lain yang termasuk dalam perjanjian ini seperti yang disebutkan di sini, atau kerana anda melanggar undang-undang atau melanggar hak pihak ketiga, pihak ketiga akan menentang Malaysia Information Network dan anak syarikatnya, cabang, Pengarah, pekerja, dan ejen mengemukakan tuntutan pampasan (kos pampasan termasuk tetapi tidak terhad kepada kos kehakiman dan kos pengambilan profesional lain), anda mesti memberi ganti rugi sepenuhnya kepada Jaringan Maklumat Malaysia dan sekutunya.


15. Mematuhi undang-undang


Anda harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan "layanan" oleh Anda, serta penawaran, pembelian dan penjualan barang apa pun dan penyediaan maklumat perniagaan.


16. Tiada hubungan agensi


Anda dan Rangkaian Maklumat Malaysia hanya kontraktor bebas. Perjanjian ini tidak bertujuan untuk membentuk atau membuat agensi, perkongsian, usaha sama, pekerjaan dan pekerjaan, atau hubungan pemberian dan pemberian francais.


17. Perkhidmatan pengiklanan dan kewangan


Anda berkomunikasi dengan atau menjalankan urusan perniagaan dengan atau mengambil bahagian dalam aktiviti promosi pengiklan yang dikenal pasti di "Perkhidmatan" atau melalui "Perkhidmatan", termasuk pembayaran dan penghantaran barang atau perkhidmatan yang berkaitan, dan urusan perniagaan yang berkaitan Apa-apa syarat, syarat, jaminan atau pernyataan hanya akan berlaku antara anda dan orang yang menyiarkan iklan tersebut. Anda bersetuju bahawa Rangkaian Maklumat Malaysia tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun yang disebabkan oleh sebarang urusan perniagaan atau penampilan iklan tersebut di "Perkhidmatan". Sekiranya anda berhasrat untuk membuat atau mengambil bahagian dalam perkhidmatan yang berkaitan dengan mana-mana syarikat, sebut harga saham, pelaburan atau sekuriti melalui "Perkhidmatan", atau menerima atau meminta maklumat berita atau amaran yang berkaitan dengan mana-mana syarikat, sebut harga saham, pelaburan atau sekuriti melalui " Perkhidmatan "Harap maklum bahawa Rangkaian Maklumat Malaysia tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas ketepatan, kegunaan atau ketersediaan, keuntungan setiap maklumat sedemikian yang dihantar melalui" perkhidmatan ", dan tidak akan bertanggungjawab untuk Bertanggungjawab atau menanggung sebarang tanggungjawab untuk sebarang transaksi atau pelaburan keputusan yang dibuat berdasarkan maklumat tersebut.


18. Pautan


"Perkhidmatan" atau pihak ketiga dapat memberikan pautan ke laman web atau sumber Web World Wide lain. Oleh kerana Rangkaian Maklumat Malaysia tidak mengawal laman web dan sumber daya ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa Rangkaian Maklumat Malaysia tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan laman web atau sumber luaran tersebut, dan anda tidak menyedari bahawa laman web atau sumber tersebut boleh diakses atau diakses dari laman web atau sumber. Sebarang kandungan, promosi, produk, perkhidmatan atau bahan lain yang diperoleh oleh sumber tersebut tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadapnya. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa untuk sebarang kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan (atau didakwa disebabkan) dengan menggunakan atau bergantung pada kandungan, promosi, produk, perkhidmatan atau bahan lain yang diperoleh dari laman web atau sumber tersebut, Rangkaian Maklumat Malaysia tidak akan bertanggungjawab.


19. Force Majeure


Atas sebab-sebab di luar kawalan munasabah Rangkaian Maklumat Malaysia, termasuk tetapi tidak terhad kepada bencana alam, mogok atau rusuhan, kekurangan bahan atau catuan, rusuhan, tindakan perang, tindakan pemerintah, kegagalan komunikasi atau kemudahan lain, atau korban serius, dll. ., menyebabkan Malaysia Information Network Malaysia tidak memikul tanggungjawab untuk anda sekiranya rangkaian maklumat melambatkan atau gagal melaksanakan kontrak.


20. Pemberitahuan


    Anda harus mengisi dan mengemas kini maklumat hubungan yang berkesan seperti alamat e-mel, nombor telefon kenalan, alamat hubungan, poskod, dan lain-lain dengan tepat supaya Rangkaian Maklumat Malaysia atau pengguna lain dapat menghubungi anda dengan berkesan, kerana anda tidak dapat menghubungi anda melalui kaedah hubungan ini, Kerana anda menanggung kerugian atau kenaikan kos dalam proses penggunaan perkhidmatan Rangkaian Maklumat Malaysia, ia akan ditanggung sepenuhnya oleh anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda wajib mengekalkan kesahihan maklumat hubungan yang anda berikan. Sekiranya terdapat perubahan yang perlu diperbaharui, anda harus beroperasi sesuai dengan kehendak Rangkaian Maklumat Malaysia.


    Rangkaian Maklumat Malaysia akan mengirimkan pelbagai pemberitahuan kepada satu atau beberapa kaedah hubungan anda di atas, dan kandungan notis tersebut mungkin memberi kesan yang besar atau berfaedah kepada hak dan kewajiban anda, harap beri perhatian tepat pada waktunya.


    Maklumat Malaysia akan memberitahu anda melalui kaedah hubungan di atas, termasuk pemberitahuan bertulis yang dihantar secara elektronik, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengumuman di platform Information Malaysia, menghantar pesanan ringkas ke nombor hubungan yang diberikan kepada anda, dan alamat e-mel yang diberikan kepada anda e-mel, menghantar maklumat, mesej sistem, dan maklumat surat stesen ke akaun anda akan dianggap dihantar setelah berjaya dihantar; pemberitahuan bertulis yang dikirimkan di atas kertas akan dihantar sesuai dengan hari kelima yang semula setelah alamat hubungan yang disediakan Ia dianggap untuk dihidangkan.


    Untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada aktiviti perdagangan di platform Rangkaian Maklumat Malaysia, anda bersetuju bahawa pihak berkuasa kehakiman (termasuk tetapi tidak terhad kepada Mahkamah Rakyat) dapat memberikan anda dokumen undang-undang (termasuk tetapi tidak terhad kepada dokumen litigasi). Nombor telefon bimbit, alamat e-mel dan maklumat hubungan anda yang lain untuk menerima dokumen undang-undang adalah nombor telefon bimbit dan maklumat hubungan e-mel yang anda berikan semasa anda mendaftar dan mengemas kini di platform Rangkaian Maklumat Malaysia. Dokumen undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak kehakiman ke kenalan di atas maklumat akan dianggap telah disampaikan. Alamat surat-menyurat anda adalah alamat hubungan sah anda atau alamat hubungan yang sah yang anda berikan.


    Anda bersetuju bahawa badan kehakiman boleh menggunakan satu atau lebih kaedah penyampaian di atas untuk menyampaikan dokumen undang-undang kepada anda, dan bahawa badan kehakiman boleh menggunakan beberapa kaedah untuk memberikan dokumen undang-undang kepada anda.


    Anda bersetuju bahawa kaedah penyampaian di atas berlaku untuk semua peringkat proses kehakiman. Seperti memasuki prosedur litigasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada contoh pertama, contoh kedua, prosedur pengadilan semula, pelaksanaan dan pengawasan, dll.


    Anda harus memastikan bahawa maklumat hubungan yang diberikan tepat, berkesan, dan dikemas kini dalam masa nyata. Sekiranya maklumat hubungan yang diberikan tidak tepat, atau maklumat kontak yang diubah tidak diberitahu tepat pada waktunya, dokumen undang-undang tidak dapat disampaikan atau tidak dihantar tepat pada waktunya, anda akan menanggung akibat undang-undang yang mungkin timbul dari ini.


    Kecuali dinyatakan secara tegas, notis apa pun antara anda dan Rangkaian Maklumat Malaysia akan dihantar melalui e-mel, atau (dalam kes anda) ke alamat e-mel yang anda berikan ke Rangkaian Maklumat Malaysia semasa proses pendaftaran, atau alamat-alamat lain yang berkaitan seperti yang ditentukan oleh Pihak . Dua puluh empat (24) jam setelah e-mel dihantar, pemberitahuan akan dianggap telah dihantar kecuali pengirim diberitahu bahawa alamat e-mel yang berkaitan telah dibatalkan. Sebagai alternatif, Information Malaysia boleh menghantar notis ke alamat yang anda berikan kepada Information Malaysia semasa proses pendaftaran melalui surat berdaftar dengan wang pos prabayar dan permintaan untuk penerimaan kembali. Dalam hal ini, pemberitahuan dianggap telah dikirimkan tiga (3) hari setelah tanggal pengiriman.


21. Pemakaian undang-undang, bidang kuasa dan lain-lain


Semua aspek perjanjian ini akan diatur oleh undang-undang tanah besar Republik Rakyat China. Sekiranya tidak ada undang-undang dan peraturan yang relevan, praktik perniagaan antarabangsa umum dan / atau praktik industri harus dirujuk.


Anda bersetuju bahawa Malaysia Information Network mempunyai hak untuk memindahkan sebahagian atau semua hak dan kewajiban di bawah perjanjian ini kerana keperluan perniagaan, tanpa perlu memberitahu anda dan mendapatkan persetujuan anda.


Perjanjian ini menggantikan sebarang perjanjian bertulis atau lisan sebelumnya antara anda dan Rangkaian Maklumat Malaysia mengenai perkara yang sama. Sekiranya ada ketentuan dalam perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan itu akan dicabut dan ketentuan yang selebihnya akan diberlakukan. Tajuk klausa hanya untuk kemudahan rujukan, dan tidak menentukan, membatasi, mentafsirkan atau menggambarkan skop atau had klausa dengan cara apa pun. Kegagalan Maklumat Malaysia untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran kontrak oleh anda atau orang lain tidak bermaksud bahawa Maklumat Malaysia telah menarik haknya untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran kontrak berikutnya atau serupa.


Pertikaian yang timbul dari penggunaan perkhidmatan Rangkaian Maklumat Malaysia oleh anda dan berkaitan dengan perkhidmatan Rangkaian Maklumat Malaysia akan diselesaikan oleh Rangkaian Maklumat Malaysia melalui perundingan dengan anda. Sekiranya rundingan gagal, ia dapat diselesaikan dengan proses pengadilan di mahkamah orang tempat defendan berada.